Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Furbify Hungary Kft. (Dózsa György utca 33. fszt. 2., 8060 Mór, Magyarország) által - üzemeltetett, www.furbify.hu weboldalon elérhető “Black Friday 2019” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója az Furbify Hungary Kft. (továbbiakban: furbify).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről furbify nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Játék leírása

Ahhoz, hogy a nyereményjátékon részt vehessen, nem kell mást tennie, mint feliratkozni a Black Friday email-listánkra.

2019. november 28. és 2019. december 6. között 3 db “whitenergy” típusú powerbanket sorsolunk ki.

 

3. A Játék időtartama

A Játékba való regisztráció 2019. november 13. és 2019. november 28. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 12.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. 

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • Feliratkozás a Black Friday e-mail-listára

 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,

• az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

 • hozzájárulás, hogy furbify közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a furbify-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, - és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

5. Nyeremény

A Játék nyereménye: A feliratkozók között 3db “whitenergy” powerbanket sorsolunk ki.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a furbify és a Játékos kötelesek együttműködni.

 

6. Sorsolás

A sorsolás november 28-ától számítva egy héten belül megtörténik - egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, az furbify munkavállalóiból álló sorsolási bizottság előtt.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.
 

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail-címen a sorsolást követő 8 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám megadása.
 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni az furbify-pal a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az furbify-ot semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyat az furbify kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Az furbify mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik.

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. Az furbify a nyereményt egy alkalommal postázza.

 Az furbify nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 16 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket az furbify Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen.

Az adatkezelő adatai Adatkezelő, üzemeltető: Furbify Hungary Kft. Cím: Dózsa György utca 33. fszt. 2., 8060 Mór, Magyarország, E-mail: webshop@furbify.eu. Web: www.furbify.eu, Telefon: +36 70 634 7047, Adószám: HU25893887,  Cégjegyzékszám         01 09 294872 Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: itaksro@gmail.com

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselők: Keszeli Ákos és Angyal Tamás ügyvezetők
 

10. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám)

 A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást, nyeremény kézbesítését

Az érintett hozzájárulása: A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím)

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 

11. Az adatok megőrzési ideje

 A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a sorsolást követő 30 napig a www.furbify.hu weboldalon a sorsolást követő 30 nap.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 8 év.

A játékosok neve és e-mail címe (hírlevélszolgáltatás, eDM) a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig.

A játékosok neve és e-mail-címe (más promóciós játékok reklámozása) tiltakozásig.

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

c) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

Az furbify a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Az furbify kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Az furbify a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

11. Egyéb

Az furbify fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a www.furbify.hu weboldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a webshop@furbify.eu e-mail-címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. Kelt: Budapest, 2019. november 12-én.